Santourgiare.com – Là nơi giao lưu văn hóa của các dân tộc miền núi Tây Bắc với nhiều di sản, giá trị trị văn hóa, giá trị tinh thần vô cùng quý báu được gìn giữ và phát triển cho tới nay. Du lịch Tuyên Quang còn là địa danh nổi tiếng với phong cảnh hữu tình mà còn là cái nôi cách mạng của dân tộc. 1. Thời điểm lý tưởng để du lịch Tuyên Quang ? Khí...